AKARYAKIT İSTASYONLARI ZORDA

AKARYAKIT İSTASYONLARI ZORDA

Değerli vatandaşlar, iktidarın hemen hemen birçok hukuksuz uygulamaları ile muhatapları ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Bugün beni arayan akaryakıt istasyon sahibi bir arkadaşım, isnat edilen suç hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadan, EPDK’nın hukuki dayanaktan yoksun bir uygulaması ile binlerce akaryakıt istasyonunun mühürlenerek faaliyetlerinin durdurulmaya başlandığı bilgisini, DOĞRU PARTİ temsilcisi olarak bana ve ayrıca CHP ile İYİ parti yetkililerine de ilettiğini belirtti.

DOĞRU PARTİ temsilcisi olarak yaptığım araştırmada, Akaryakıt sektörü, vergi denetim kurulları tarafından “sahte belge kullanma” suç isnadı ile sektördeki dağıtım şirketleri yanında buna bağlı tüm bayilerin de  “7318 sayılı Vergi usul kanunu ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun İdari yaptırımlar başlıklı 20.maddenin (g) bendi(EK) hükmü gereği” mühürlenerek yasal süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerin geçici olarak durdurulacağı yetkisinin EPDK’da olduğunu gördüm.

Bilindiği üzere, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından olan masumiyet ya da suçsuzluk karinesi günümüzde hem uluslararası insan hakları sözleşmelerinde hem de anayasalarda güvence altına alınan bir ilke olup Anayasamızın 38. maddesinde “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” şeklinde ifade edilen masumiyet karinesi, aynı zamanda savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde dahi sınırlandırılamayan mutlak bir temel haktır.

DOĞRU PARTİ, ülkemizin tamamında gece-gündüz hizmet veren akaryakıt istasyonları için EPDK’nın mühürleme ve diğer yaptırımlarının, isnat edilen suçun yargı tarafından karara bağlanıncaya kadar askıya alınmasının daha adil olacağı düşüncesiyle, ilgili yasada gerekli değişikliklerin TBMM’de yapılması, en azından suçsuzluğu kesinleşecek olan bayilerin ve çalışanlarının mağdur olmalarını önleyeceği kanaatindedir.

Değerli vatandaşlar, EPDK yönetiminin, dağıtım şirketlerinin yaptığı bir usulsüzlük nedeniyle ona bağlı ve birçok çalışana iş imkanı sağlayan akaryakıt bayileri boyutunda varsa isnat edilen suçun yargı kararı verilinceye kadar anayasamız gereği suçsuz olacağı anlayışı doğrultusunda mağduriyetlere meydan vermeyecek bir yaklaşım sergilemelerini ve DOĞRU PARTİ olarak; TBMM’de yer alan siyasi partileri de, bu sorunu çözüme kavuşturacak yasal düzenlemeyi bir an önce yapma iradesini göstermeye davet ediyoruz.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

 

EK: 5015 sayılı kanunun 20. Maddesi

 “İdarî yaptırımlar

            Madde 20- (Değişik:14/2/2019-7164/33 md.)

İdari yaptırımlar; tedbirler, lisans iptalleri ve idari para cezalarından oluşur. Bu Kanuna göre idari para cezaları, tedbirler ve lisans iptallerinin uygulanması bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, alınan tedbirler ve lisans iptalleri diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez.

idari yaptırımlar aşağıdaki usulde yürütülür:

  1. g) (Ek:29/4/2021-7318/10 md.) Bu Kanuna göre lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında; muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile aynı maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin anılan Kanunun 367 nci maddesi uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ile birlikte durum, Kuruma da iletilir ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Bu bent kapsamında kalan fiillere ilişkin olarak verilen idari para cezaları ödenmediği müddetçe lisansa konu tesis için lisans verilmez. Bu bent kapsamındaki suçlara ilişkin vergi incelemesi sonuçlanıncaya kadar söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez.”

Yorum bırak