YOL HARİTASI(12)

YOL HARİTASI(12)

Değerli vatandaşlar, önceki yazımda belirttiğim üzere diğer siyasilerin ne yaptığı değil bizim DOĞRU PARTİ iktidarında yapacaklarımızı, akıl ve bilime dayalı çözüm önerilerimizi konu başlıkları altında özetleyerek sizlerle paylaşacağım. Bu yazımda  “enerji ve madenler ile ulaştırma, lojistik, altyapı ve haberleşme konularındaki hedeflerimizi aktaracağım.

ENERJİ VE MADENLER

Atatürk’ün “Ekonomik siyasetimizin mühim gayelerinden biri de topraklarımızın altında işletilmeden duran maden hazinelerini işleyerek, milletimizin menfaatine açık bulundurmak mümkündür.” İfadesini ilke kabul eden DOĞRU PARTİ iktidarında, tarih boyunca savaşların en önemli nedenlerinden biri olan enerji ve doğal kaynakların, genel ekonomi, dış politika ve savunma stratejilerinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğinden hareketle;

 • Madencilikte, gelişmiş ülkeler çevreye hassas teknolojiler kullanırken, ülkemizde doğa katliamına yol açan ilkel teknolojilerin kullanılması sonucu oluşan tahribatının kabul edilemez boyutlara geldiği,
 • İktidarın rant amacıyla, gelişigüzel dağıttığı maden ruhsatlarının tümünün incelenmesi, gerekenlerin iptal edilmesi,
 • Doğanın, telafisi mümkün olmayan tahribatına neden olan tüm altın madenleri ruhsatlarının iptal edilmesi,
 • Bor, uranyum, toryum, berilyum, krom gibi stratejik önemdeki madenlerin devlet tarafından aranması ve işletilmesi,
 • Maden Kanunu ve Uygulamaları ile ilgili yönetmeliklerin yeniden ele alınması ve yerli madencilere kolaylıklar getirilmesi,
 • Atatürk’ün çıkarttığı Maden Kanunu felsefesine uyulması ve yabancı firmaların Türkiye’de madencilik yapmasının yasaklanması, çıkartılan madenlerin işlenmesi aşamasında yabancı firmaların değerlendirilmesi,
 • Petrol arama faaliyetlerinde yabancı sermaye ile yapılan anlaşmalar ve verilen ruhsatların karşılıklı olarak gözden geçirilmesi,
 • MTA doğal kaynaklarımızı arayıp bulur ve Etibank’a devreder. Metal madenlerin işletme yetkisinin Etibank’ta olduğu sisteme dönülmesi,
 • Yenilenebilir enerjinin üretimi ve depolanması ile stratejik madenlerin ürüne dönüşebilmesi için Ar-Ge çalışmalarına öncelik verilmesi,
 • Değerli stratejik madenlerin ihracatı durdurulmalı, devletin çıkardığı ham maddelerin, yurt içinde ürüne dönüşmesi için ETİBANK’ın görevlendirilmesi,
 • TVF fesih edilerek uhdesinde bulunan ETİ Maden, TPAO, BOTAŞ gibi hayati önemdeki kuruluşlarımızın, bağımsız özerk kurumlar haline getirilmesi,
 • Hidrokarbon kaynaklarının merkezi konumundaki ülkemiz, bölgemizde yeni stratejiler ve alternatif iş birlikleri geliştirmek suretiyle, Enerjide devrimi yaratıp ülkemizi zenginleştirecek olan, bir metreküpü 164 metreküp doğalgaza eşit “Gaz Hidrat” rezervlerimizin açığa çıkarılması,
 • Termik santrallerde Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği kriterlerini sağlayacak bütün koruyucu tedbirlerin alınması,
 • Elektrik ve doğalgaz dağıtımında, tüketici vatandaşlar aleyhine yapılan ücretlendirmelere son verilmesi,
 • Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için enerji çeşitlemesinin teşvik edilerek köyler, sanayi tesisleri ve konutların ihtiyacını karşılayacak GES santrallerinin kurulması,

 ULAŞTIRMA, LOJİSTİK, ALTYAPI VE HABERLEŞME

Atatürk’ün “Türkiye’de iktisat hayatının yüksek inkişafları ancak kara, deniz ve demiryollarıyla olacaktır. İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar.” İfadesi ile;

 • Mevcut siyasi iktidarın Montrö Antlaşması’na aykırı Kanal İstanbul projesi kesinlikle iptal edilerek ekolojik dengenin bozulması, denizlerimize zarar vermesi, nüfus artışı sorunu olan İstanbul’un içinden çıkılmaz hale gelmesinin engellenmesi,
 • Boğazlarımızdan LNG – LPG tanker geçişlerinin risklerini bitirmek için, Karadeniz ve Saros Körfezi çıkışlarına boru hattı döşenmesi ve LNG, LPG tankerlerinin geçiş kontrolü amacıyla karşılıklı dolum, boşaltım, depolama ve pompa istasyonlarının kurulması,
 • Her türlü ekonomik faaliyetin fayda sağlayabilmesi için ulaştırma ve lojistik hizmetleri etkin biçimde kullanılarak İhracata yönelik çalışan KOBİ’lerin mallarını İstanbul, İzmir, Mersin gibi liman kentlerinde oluşturacak lojistik merkezlere, düşük maliyetlerle ulaşması,
 • İlgili meslek kuruluşlarınca AB ülkelerinden limanlar satın alınması teşvik edilmeli ve Avrupa’da satın alınacak liman ya da limanlar üzerinden, AB içerisinde dağıtım ağı kuracak lojistik şirketlerin sayesinde tüm KOBİ’lerin ürünlerinin Avrupa’nın her tarafına ulaştırılması ile, KOBİ’lerin rekabet ve pazarlama gücünün artırılması,
 • Atatürk Havalimanının yeniden hizmete alınması,
 • Sivil ve askeri havacılık olanakları birleştirilmeli, komşu ve bölge ülkeleriyle iş birliği yapılarak “bölgesel uçak” üretimine geçilmesi,
 • Yerel kalkınma ve iç turizm hamlesi için, sivil havacılık alanında yerel girişimlere destek verilmesi yanında Canlı bir turizm için hava taşımacılığımızda charter (tarifesiz) ve düşük ücretli taşımacılığın teşvik edilmesi,
 • Milli demiryolu stratejimiz belirlenmeli ve hızlı demiryolu ulaşımı ülkenin her köşesine yaygınlaştırılmalı, Ticari taşımacılıkta demiryolu yatırımlarına öncelik verilmesi, Türk nakliyecilerinin ve TIR’ların AB’de serbest dolaşımının sağlanması için gereken her türlü girişimin yapılması.

Değerli vatandaşlar, ülkemiz ve milletin menfaatleri doğrultusunda sizlerle birlikte gerçekleştirmek ve gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmak için bunların tamamına odaklanarak hazırlıklarımızı tamamladık. İktidarımızda mutlaka yapacağız.

DOĞRU PARTİ SÖZ VERİYOR. SÖZÜMÜZ SÖZDÜR.

 Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

 

 

Devam edecek

Yorum bırak