TARİHİ KÖPRÜMÜZ MERCEK ALTINDA

TARİHİ KÖPRÜMÜZ MERCEK ALTINDA

İLGİ:

a. Kültür ve Turizm Bakanlığına verdiğim 23.01.2023 tarih ve 1854662 sayılı dilekçem.

b. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verdiğim 23.01.2023 tarih ve 939633 sayılı dilekçem.

c. İçişleri Bakanlığına verdiğim 23.01.2023 tarih ve 9862 sayılı dilekçem.

Değerli hemşerilerim, daha önce sizlere aktardığım üzere ilgi de belirttiğim bakanlıklara vermiş olduğum dilekçemin son paragrafında;

Bakanlığınız uhdesinde yer alan bu kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanması halinde, söz konusu tarihi köprünün restorasyonu ve devletin uğradığı zararın tazmini yanında heyelan bölgesinde sorumlu firmanın alacağı önlemler ile yöre insanı üzerindeki baskıların ortadan kalkması sağlanmış olacaktır.

 Yöre insanı, emekli Genel Müdür ve siyasi bir kişilik olarak, Bakanlığınızca bahse konu sorumlu firma ve ilgililer hakkında yasal süreci başlatacağınıza olan inancım tamdır. Sorumlu firmanın, gelecekte ilçemizi çöp deposu olarak kullanma arzusu nedeniyle üzerinde oynanan oyunlara devletimizin fırsat vermemesi, rant uğruna ilçemizin kurban edilmemesi, Maden ilçemizdeki tarihi yapılarından olan bu eserin yeniden kültür coğrafyamıza  kazandırılması ve oluşan zararların tazmini konusunda gereğini, tensiplerinize arz ederim.

İfadeleriyle Anayasamızın 63.maddesi ve 2863 nolu kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu 65.maddesi  çerçevesinde gereğini talep etmiştim.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgi-a dilekçeme ekte sunduğum 25.01.2023 tarih ve 3424022 sayılı cevabi yazısında “Bakanlığımız birimlerimiz arasındaki koordinasyonun sağlanması halinde söz konusu tarihi köprünün restorasyonun yapılması, devletin uğradığı zararın tazmin edilmesi, heyelan bölgesindeki sorumlu firma tarafından önlemlerin alınması talep edilen ilgi yazının bir örneği yazımız ekinde iletilmektedir.

İlgi yazıda değinilen hususların Diyarbakır Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 2863 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ivedilikle incelenerek gerekli işlemlerin yapılması, yapılan işlemlerin sonucundan ilgilisine ve Genel Müdürlüğümüze on gün içinde bilgi verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

ifadeleriyle konu hakkındaki hassasiyetini ortaya koymuştur. Umarım aynı hassasiyeti diğer bakanlıklar da gösterir ve sorumlu firmanın dokunulmazlığına son verilir.

Basınımızın değerli temsilcileri, İlgili Bakanlıklarca mercek altına alındığına inanmak istediğim ve sizlerin aracılığı ile yukarıda açıkladığım hususun kamuoyu oluşturmak adına hemşerilerimize iletilmesi gerekmektedir. Yeni gelişmeler olduğunda yine sizlerin aracılığıyla hemşerilerimi bilgilendireceğimi belirtmek isterim.  03.02.2023        

 Selam ve Saygılarımla                                                                                                               

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

EK:  Kültür ve Turizm Bakanlığının 25.01.2023 tarih ve 3424022 sayılı cevabi yazısı.

Yorum bırak